nieuws

7 december 2011

In de media wordt regelmatig kritisch gekeken naar de besteding van gelden die zijn gedoneerd ten behoeve van goede doelen. Niet zelden kunnen vraagtekens worden gezet bij die besteding. Hoe zit dat bij ons? Die vraag is heel snel beantwoord: de stichting ontkomt natuurlijk niet aan het maken van kosten die niet rechtstreeks ten goede komen van het onderwijs in Bali. Wij hebben bv. onze verplichte jaarlijkse inschrijvingskosten van het handelsregister, portokosten voor de nieuwsbrieven en (gereduceerde) notariskosten voor nieuwe schenkingsakten. Tezamen echter minder dan 1% van ons budget!

Bijna al ons geld komt dus rechtstreeks ten goede aan de activiteiten van onze zusterstichting de YGRP op Bali. Ter vergelijking: gemiddeld besteden andere fondsenwervende goede doelen stichtingen 4.3% van hun inkomsten aan ‘ beheer en administratie ‘ en 5.9% aan ‘wervingsacties’(cijfers CBF). En de vier bestuursleden van de stichting? Die krijgen niets en willen ook niets krijgen. Dus geen presentiegelden of reiskostenvergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen. Géén vergoeding voor de jaarlijkse reizen naar Bali. Wij als bestuursleden betalen dat volledig uit eigen portemonnee en vinden dat vanuit onze betrokkenheid bij de stichting ook de enige juiste manier.

Spelenderwijs Leren met Stichting Pacung

Diegenen van de donateurs die het project in Pacung wel eens bezocht hebben, zullen die betrokkenheid onmiddellijk kunnen plaatsen. Het functionele jongerencentrum (alles wordt gedaan in paviljoens in de buitenlucht), de verbazingwekkende leergierigheid van de kinderen, hun gedrevenheid en saamhorigheid, de wetenschap voor ons dat wij van veel jonge mensen de ogen kunnen openen . . . . .
Om dat allemaal onder uw aandacht te brengen en duidelijk te maken laten wij de docenten spreken:

Ons educatief programma bestaat nu al weer 8 jaar! Gedurende deze 8 jaar hebben wij een ongelooflijk snelle ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen op het gebied van kennis maar juist ook in de manier waarop wij als medewerkers hebben geleerd les te geven, kennis te vergaren en ook zelf lesmateriaal te ontwerpen. Hierdoor zijn wij inspirerende leerkrachten geworden. Dit wordt duidelijk door het enthousiasme van de kinderen die met ons meegroeien en bloeien. Ons Spelenderwijs Leren Programma (BSB genoemd in Pacung) lijkt in niets op het formele onderwijs. Daar heerst een starre en stijve hiërarchie: de leraar spreekt en de kinderen zwijgen, vragen zijn verboden.

Het curriculum is op school heilig en moet volgens een strak schema worden afgewerkt, zoals bijna overal in Indonesië. Er is bijna geen communicatie tussen leraar en leerling. Wij als medewerkers van BSB beseffen heel goed dat wij recht tegen het stijve formele onderwijs van ons land ingaan (tegen de stroom op roeien).

In ons programma wordt alle kennis gepresenteerd op een manier die het voor de kinderen doet ‘leven’. Een wereld van spel dat inspireert en dat uitdaagt tot meedoen en het gebruiken van je fantasie. Wat heel erg belangrijk is: de kinderen ontmoeten op ons terrein medewerkers die respect hebben voor hen, die hun vrienden zijn die de ‘wereld van het kind’ begrijpen en hen accepteren zoals ze zijn. Mensen die nieuwsgierigheid in kinderen willen wakker maken, die hun vermogen zich te verwonderen willen opwekken en die de kinderen uitnodigen over alles te vragen en te blijven vragen. Niets is raar of fout! In het begin vonden de kinderen ons gedrag, de manier waarop wij les gaven maar gek en dachten ze dat ze niets zouden kunnen leren bij ons. Geleidelijk aan gingen de kinderen het steeds leuker vinden, zij voelden zich geaccepteerd, erkend en begrepen: samen leren vanuit je eigen situatie. De kinderen begrepen de waarde van het meedoen aan BSB en kregen stap voor stap meer zelfvertrouwen. Door de jaren heen gingen steeds meer kinderen meedoen. Ook voor ons, medewerkers, was het in het begin heel erg moeilijk om onszelf los te maken van de stijve en autoritaire manier van leraar zijn. Dit heeft ons allen veel tijd en oefenen gekost. Tijdens de opleiding aan de onderwijs universiteit kregen wij wat kennis toegeschoven maar geen woord over pedagogie.

Meedoen aan BSB betekent veel leren en oefenen: hoe kan ik nu het best kennis overdragen aan kinderen. Door bijna dagelijks onze rolmodellen (Drs.Wayan Artika, Ibu Marga en pak Nyoman) te zien en te volgen en veel te oefenen heeft het BSB virus ons helemaal veranderd: als persoon en als leerkracht. Wij willen heel graag dit virus verder doorgeven aan al onze jonge collega’s en hopen dat het virus zo besmettelijk is dat overal op Bali schoolkinderen net zoveel plezier aan leren gaan beleven als op BSB.
Op het jongerencentrum vinden vele activiteiten plaats: peuter en kleuter groep, lagere school, middelbare school en workshops met studenten. Alle deelnemers aan deze activiteiten komen vrijwillig en genieten samen met ons (medewerkers/begeleiders) van alles wat wij samen beleven en leren. Hoewel wij tegen de stroom op roeien, ervaren wij nu toch ook erkend te worden door de maatschappij! Wij willen graag iets vertellen over de positieve ontwikkelingen en hoe we opbloeien door ons BSB programma, niet alleen de kinderen maar ook wij zelf, als mens. Dit willen wij verduidelijken door iets te vertellen over de verschillende activiteiten.

Peuter en kleutergroep
In onze groep zijn wij al jaren voortdurend bezig te leren ons te verplaatsten in de wereld, de fantasie en de taal van het kind. Dit is voor ons een lange en moeilijke weg. Wij zijn ook opgevoed in een maatschappij waar nauwelijks enige kennis aanwezig is over de sociale en psychologische ontwikkeling van het jonge kind. Door veel te evalueren, veel te praten en te oefenen met onze trainers is onze houding naar de kinderen en naar elkaar toe heel erg veranderd. Geleidelijk aan gaan wij meer begrijpen wat een kind voelt, ervaart en in zijn fantasie beleeft. Wij zijn zelf innerlijk gegroeid, maar ook als kleuterleidster zijn wij meer capabel: maken zelf ons lesprogramma, vertellen verhalen, bedenken zelf nieuwe activiteiten, spelen vele spelletjes en leren samen met de kinderen.
Wij proberen ook de ouders te begeleiden in het begrijpen van hun kind, het prijzen van hun kinderen en respect hebben voor hun gevoelens. In onze maatschappij zijn er eigenlijk maar twee manieren om met kinderen om te gaan; verwennen met snoep of kwaad zijn, verbieden en straffen.

Vanuit de gemeenschap krijgen wij veel loftuitingen en opmerkingen zoals:’Onze kinderen en wij, de ouders, hebben jullie kleuterschool heel erg nodig!’ Lagere school (Engels, Wereld Oriëntatie, spelenderwijs rekenen, tekenen en schilderen, techniek, computeronderricht). Wij, begeleiders van deze groep zijn erg dankbaar dat we, al is het maar een klein beetje, kunnen bijdragen aan beter onderwijs in ons land. Dit kunnen wij dankzij het BSB programma: spelenderwijs leren door middel van het uitdagend presenteren van de lesthema’s, het spelenderwijs herhalen van thema’s, het elkaar bevragen, prijzen en enthousiast maken. Al deze elementen zijn van enorm belang voor de leerlingen. Eens per maand speelt een groep leerlingen een toneelspel. Naar deze ‘happening’ kijken wij allemaal uit, het is elke keer weer een groot feest en geeft de deelnemers een enorme push in hun zelfvertrouwen. Elke BSB bijeenkomst begint met 15 minuten met elkaar zingen (Engels en Indonesisch).

Wereld oriëntatie
Door middel van demonstraties, vraag- en antwoordspel, experimenten, proefjes, verhalen, spelletjes en praktische activiteiten,wegen, meten van afstanden, meten van volumes proberen wij de leerlingen in te voeren in algemene kennis. Daarnaast worden Piccolo en Loco regelmatig gebruikt. In plaats van repetities bedenken we een quiz! Op deze leuke en uitdagende manier beklijft het geleerde sneller. Wij zelf genieten er ook enorm van. Om de kinderwereld te begrijpen worden wij ook uitgedaagd terug te gaan naar onze mooie jeugdjaren. Bedenken hoe het voelde en van daaruit proberen lessen voor te bereiden die uitdagend en aantrekkelijk zijn, waarbij steeds weer nieuwe variaties worden bedacht.

Engelse les lagere school
Wij, begeleiders Engels, hebben het erg naar onze zin op BSB. We proberen steeds weer op een frisse en fantasievolle manier de kinderen Engels te leren. Het vak Engels wordt, in het algemeen op Bali gezien als een te moeilijke taal. Engels wordt zelden of nooit gesproken ook niet op de TV. Voor de leerlingen is Balinees hun moedertaal. Engels, ja zelfs Bahasa Indonesia vinden zij enorm moeilijk. Maar gelukkig met de BSB manier kan het een stuk leuker worden: verhalen vertellen in twee talen, zingen, taalspelletjes, loco en piccolo, woordzoekers, handpoppen verhaaltjes en muziek vormen de activiteiten. Bij ieder nieuw thema horen weer nieuwe woorden die worden gekoppeld aan foto’s, tekeningen of voorwerpen. Op deze manier leren en onthouden de kinderen gemakkelijker nieuwe woorden en uitdrukkingen. Kinderen en begeleiders leren samen op een blije manier, we spelen en zingen, we lachen en huilen samen.
Spelenderwijs rekenen.

Leren met de computer
In deze snel veranderende moderne tijd is de computer erg belangrijk. Voor onze kinderen zijn het nog heel vreemde apparaten. Vaak zijn zij er eerst nog bang voor maar na enkele weken lukt het hen te ontdekken wat je met een computer nu eigenlijk wel kan.
Na enkele maanden oefenen gaan wij dan samen ook bepaalde vakken met hulp van de computer (cd-roms of Encarta Encyclopedie) bestuderen. Er gaat een hele wereld voor hen en ons open! Biologie, aardrijkskunde, het zonnestelsel en nog veel meer. Iedere maand zijn wij zeker 50% van de computerlessen bezig met rekenen volgens een lesmethode uit Holland.

Tekenen en schilderen
Tijdens de uren die wij bezig zijn met tekenen en schilderen of handarbeid ontdekken we dat wij allemaal een enorm imaginatie vermogen hebben. Voor de meeste kinderen is het in deze lessen, de eerste keer in hun leven dat zij een kleurpotlood of kwast aanraken en leren te gebruiken. Samen leren wij dan hun fantasie of iets anders uit te beelden op papier, doek of karton. Creativiteit wordt zo geboren, gevormd. Helaas bestaat dit vak niet op de scholen, heel erg jammer want juist tijdens deze lessen komen wij kinderen tegen die nu eens kunnen uitblinken en prachtig werk maken. Ook als andere vakken niet zo lukken!

Techniek
Ieder kind heeft zijn eigen talenten en dus mogelijkheden. Tijdens onze activiteiten Techniek, Constructie en Ontwerpen ontdekken de kinderen zelf hun vaardigheden. Vaak zijn de slimmeriken in techniek juist iets minder in vakken als taal en rekenen. Wij hebben de kans hen te begeleiden naar het verkennen van ‘wat vind ik nu het leukste?’ Welk onderdeel van techniek kan mij helpen een goede vakman te worden? Op traditionele scholen worden deze kinderen vaak voor ‘dom’ aangezien.

Middelbare school BSB.
De wereld van middelbare scholieren is vol met uitdagingen, dat beseffen wij terdege, want wij zijn ook net middelbare scholieren geweest. Pubers zijn in een labiele fase van hun leven, nog op zoek naar zich zelf. Wij, als hun begeleiders, proberen hen goed te begrijpen, hun wereld binnen te komen, goede gesprekken met hen aan te knopen om hen te helpen deze uitdagingen aan te gaan.

Wereld oriëntatie middelbare school
Het voornaamste doel is de leerlingen te helpen de wereld om hen heen te begrijpen en hun blikveld te verruimen. Samen leren wij met hen hoe goed te leren, te durven vragen te durven argumenteren en niet bang te zijn bevraagd te worden. Samen kiezen wij thema’s die op dit moment erg actueel zijn: voedseltekorten, dreiging van global warming, onderwerpen uit de bèta canon der natuurwetenschappen, de geschiedenis van Indonesië en de wereld geschiedenis, sociale problemen zoals secularisatie, rechtvaardigheid, democratie, corruptie. Al deze onderwerpen worden in een vraag- en antwoordspel met elkaar onderzocht en besproken. Kinderen kiezen vaak zelf een onderwerp uit om aan de groep te presenteren. Veel kan ook met filmmateriaal (DVD en You-Tube, experimenten en verhalen) worden verlevendigd. Boeken lezen is ook een vast gebeuren: iedere leerling en iedere begeleider moet minstens één boek per maand lezen en samenvatten. Een keer per maand worden de samenvattingen samen besproken op een avond bijeenkomst. Het is voor ons als begeleiders een hele uitdaging eerst zoveel mogelijk te weten te komen over het thema en het dan te presenteren als een te bevragen probleem. Er zijn vele jaren van discussies en oefening samen met onze drie trainers voor nodig geweest om lesthema’s op deze uitdagende, bevragende en explorerende manier te presenteren.

Engelse les middelbare school
Dit is een heel belangrijk onderdeel van het BSB programma voor de middelbare scholieren. Hier staat conversatie in het Engels centraal, iets dat niet gebeurt op de formele scholen. De methodiek die wij volgen is niet echt veel anders dan de methodiek die beschreven is voor de Engelse les voor de lagere school. De voertaal is zoveel mogelijk Engels. Thema’s worden samen uitgewerkt en kunnen soms wel twee maanden lang het onderwerp zijn zoals bv. nu het thema “de 5 elementen”. Een thema wordt op verschillende manieren uitgewerkt: verhalen vertellen en schrijven, korte DVD presentatie, puzzels, tekeningen en andere activiteiten.
Het is voor ons als begeleiders een uitdaging elke week weer voldoende ideeën te verzamelen om een goede presentatie voor te bereiden. Maar wij genieten er enorm van: samenwerken geeft heel veel voldoening. Ook op de computer wordt samen Engels geleerd: luisteroefeningen, lezen en samenvatten van korte artikeltjes uit Encarta of Britannica, conversatie, samen bespreken van grammaticale problemen en het oefenen van korte dialogen.

Wij, medewerkers op het jongerencentrum, willen en kunnen ons ook helemaal niet voorstellen dat het hele BSB programma zomaar zou kunnen worden stopgezet. Wij hopen uit de grond van ons hart dat het zolang mogelijk door kan gaan. Wij beseffen heel goed dat dit alleen kan met de hulp van u, de donateurs die ons al zo vele jaren steunen met uw giften en uw enthousiasme, uw persoonlijke bezoeken en opbouwende kritiek. Veel dank!

Spelenderwijs Leren met Stichting Pacung

De YGRP en het team medewerkers op het jongerencentrum is al enkele jaren druk bezig met het trainen van jonge, net afgestudeerde leerkrachten. Zij zijn nog leergierig en ontdekken op ons centrum een heel andere wereld van onderwijzen: nieuwsgierigheid, liefde voor het vak, positieve aandacht en respect voor de kinderen, veel lezen en ontdekken, experimenteren en vragen stellen! Zelf ontdekken van begrippen en kennis. Ook zij gaan leren kritisch te kijken naar het onderwijs dat zijzelf hebben gevolg en dat zij in Pacung leren toe te passen. Dankzij de steun van Impulsis en de Ruud Stoop Stichting kunnen wij de komende 3 jaar elk jaar 4 nieuwe leerkrachten in ons team opnemen en trainen met als doel onze manier van lesgeven verder te verspreiden na hun training! Het centrum in Pacung, begonnen als project voor dit dorp, heeft zich enorm ontwikkeld en trekt leerlingen aan van andere dorpen en jonge leerkrachten van west, zuid en oost Bali! 35 kleuters, 115 lagere school kinderen en 60 middelbare scholieren nemen deel aan ons programma. Studenten van de onderwijs universiteit komen regelmatig naar Pacung om daar kennis te maken ‘met samen leren vanuit het hart!’ Voor Indonesië is het onderwijsmodel dat in Pacung wordt toegepast en getraind een ware innovatie!

In dit korte verslag heeft u kunnen lezen hoe de doelstellingen van de stichting en het team medewerkers evolueren in de tijd en hoe zij samen een duidelijke ideologie hebben ontwikkeld. Het team van het jongerencentrum en het bestuur van de stichting in Pacung heeft een grote wens: nog heel lang door te kunnen werken en zo bij te kunnen dragen aan waardevol onderwijs in ons land.
In aanvulling op het verslag van de docenten kunnen wij heel trots nog een belangrijk en verheugend wapenfeit melden. Na anderhalf jaar werkelijk noeste arbeid van een van onze bestuursleden en het team in Pacung is er een nieuw studieboek tot stand gekomen met als titel “De wereldgeschiedenis in vogelvlucht”. Geschiedenis is in Indonesië nauwelijks een schoolvak, dus dit nieuwe studieboek voorziet echt in een lacune. Al dat positiefs en waardevols wordt mogelijk gemaakt door u! Veel, veel dank voor uw onmisbare steun. Weet dat uw donaties effectief aangewend worden en dat het geboden onderwijs een levenslange uitwerking heeft op de jeugd.
“Onze” kinderen in Pacung zijn beslist bevoorrecht met onze hulp en wij, wij zijn in gelijke mate bevoorrecht dat wij hulp kunnen bieden.

Veel dankbare harten wensen u alles wat goed is toe. Wij danken u voor uw steun en wensen u goede Kerstdagen en een goed 2012 vol solidariteit toe! Geef ook de leerlingen en de onderwijskrachten in Pacung een mooi begin van 2012, middels een extra bijdrage op onze giro 7989043 of bankrekening 595080847!