nieuws

28 november 2009

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van het jaar 2009 met de laatste berichten uit Pacung.

2009 is het jaar van het verschijnen van het fraai uitgegeven boekwerk “Belajar Sambil Bermain” (BSB). Drie jaar geleden had Putu Surya, een van de jonge medewerkers van het jongerencentrum in Pacung en lerares Engels, aan Marga van Akkeren voorgesteld om al het materiaal dat gebruikt werd voor de verschillende lessen en activiteiten in het centrum te verzamelen en te bewaren voor later. Een jaar later werd dit idee omarmd door alle medewerkers en begon er een lange periode waarin zij allen vele tientallen uren werkten aan hun bijdragen.

Met vallen en opstaan kreeg het boek gaandeweg vorm en inhoud vooral door de bezielende inbreng van hoofdredacteur drs. Artika. Medio juni kon de eerste versie van de tekst naar de drukker op Java worden verzonden. In augustus ontvingen wij van de uitgeverij Meulenhoff toestemming om hun boek de “Bètacanon” in een in het Bahasa Indonesia vertaalde versie in het boek op te nemen, waarvoor wij hen grote dank verschuldigd zijn. Na een tweede revisie kon in oktober met het drukken worden begonnen. Het resultaat mag er wezen. Een boek van ruim 800 pagina’s (in twee delen) samen met een dun boekje met de theoretische pedagogische onderbouwing.

Spelenderwijs Leren met Stichting Pacung

BSB, in het Nederlands omschreven als spelenderwijs leren of begrijpend leren, wordt als onderwijsvorm door het Ministerie van Onderwijs in Jakarta van harte gewenst, maar aanbevelingen door het Ministerie vinden door geldgebrek nog weinig toepassing. In de Pasraman, het jongerencentrum in Pacung, is het door uw steun mogelijk geworden om deze vorm van onderwijs uitgebreid en vol enthousiasme als buitenschoolse activiteit toe te gaan passen. Arme kinderen, van kleuters tot bijna afgestudeerde studenten, beleven zoveel plezier aan deze vorm van onderwijs dat hun enthousiasme ervoor gezorgd heeft dat er een beroep kan worden gedaan op een aantal vrijwilligers om dit werk met de geringe financiële middelen die beschikbaar zijn te laten doorgaan. De uitgave van dit boek, waarin alle lessen en activiteiten, die op het centrum plaatsvinden beschreven zijn, is iets waar wij buitengemeen tros op mogen zijn! Veel lesmateriaal is zelf gemaakt. Het boek gaat nu gebruikt worden als handleiding voor de huidige en toekomstige medewerkers en kan van veel nut zijn voor plaatsen waar BSB op andere plekken in Indonesië toegepast zal gaan worden. Op 14 november vond de officiële presentatie van het boek plaats.

De avond tevoren was het hele terrein omgetoverd in een expositieruimte. Alle leer- en spelvariaties, lees- en rekenmethoden, boeken, cd-roms, atlassen, teken- en schilderwerk van de leerlingen en toneelattributen lagen klaar om bekeken en bewonderd te worden. De volgende ochtend stroomden de gasten binnen: een honderdtal onderwijzers, schoolhoofden en ouders. Na een rondgang langs de expositie werden de gasten welkom geheten door drs. Wayan Artika. Aan de hand van de ook bij u bekende film (dvd-2008) over het jongerencentrum gaf hij een resumé over het ontstaan en de groei van het ‘begrijpend leren’ project. Om niet een ingewikkeld verhaal te houden over methodiek was er besloten een Engelse les te geven op de manier waarop die ook aan de kinderen wordt aangeboden. Samen zongen we het lied “One light one sun”.

Tot groot plezier van de gasten werd hierna een verhaal gespeeld en spelenderwijs een les over position words gegeven. Hierna mochten alle aanwezigen een werkblad invullen. Tot grote hilariteit van de geleerde onderwijzers mocht er niet worden gespiekt. Alle aanwezigen waren onder de indruk, voor velen een eerste kennismaking met deze inspirerende vorm van lesgeven. De officiële uitreiking van het eerste exemplaar werd verricht door Marga van Akkeren. Zij overhandigde het aan Putu Surya en daarna een exemplaar aan alle andere 22 medewerkers van het centrum. Dit was voor velen een heel emotioneel moment.

De voorzitter van de Pacung Stichting, Kadek Dewantha, overhandigde daarna een exemplaar aan het hoofd van het Departement van Onderwijs van Noord Bali die in zijn dankwoord zijn grote vreugde uitsprak over de goede kwaliteit en de diversiteit van het onderwijs in het jongerencentrum in Pacung. Hij beëindigde zijn betoog met de wens dat in de toekomst alle scholen in Noord Bali deze nieuwe wijze van onderwijs zullen kunnen toepassen! Alle gasten ontvingen hierna een exemplaar van het boek. In kleine groepen werd nagepraat, werden er vragen gesteld en uitleg gegeven. Voor alle medewerkers was het een dag om trots op te zijn en een unieke gelegenheid te laten zien waar zij samen voor staan. De Stichting Haella bedanken wij van harte. Zonder haar donatie was de uitgave van 500 exemplaren van het boek niet mogelijk geweest!

Spelenderwijs Leren met Stichting Pacung

In Pacung werken net afgestudeerde leerkrachten en studenten mee. Zij konden dankzij uw steun studeren. Gemotiveerd en energiek werken zij mee op het jongerencentrum totdat de studie is afgerond en zij een baan moeten gaan zoeken. Vijf doen het werk zo goed dat de Stichting in Pacung hen graag wil behouden. Met extra training kunnen zij de ruggengraat worden van het team medewerkers in het jongerencentrum. Met een maand salaris van 75 euro per persoon is het mogelijk de vijf aan het centrum te binden. Wij zouden het fantastisch vinden! Op deze wijze kan het BSB programma met locale krachten vele jaren worden gecontinueerd met behoud van kwaliteit. Wij doen van harte een beroep op u om dit met uw donaties mogelijk te maken!

Wij willen namens onze zusterstichting in Pacung al onze donateurs van harte danken voor hun steun die het samen met donaties van Impulsis, Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Haarlem, de Stichting Haella, de Scholengemeenschap “ De Schakel” in Lelystad en de Stichting Reek Versteeg mogelijk hebben gemaakt dat zij het werk in Pacung hebben kunnen uitvoeren. Extra donaties van Impulsis hebben het mogelijk gemaakt dat er in het dorp Batungsel een vergelijkbaar “Begrijpend Leren” programma is opgestart, waar onze zusterstichting als adviseur bij betrokken is.

De 40 kinderen van Pacung van wie de opleiding door de stichting gesponsord wordt en de vele kinderen die het BSB programma volgen voelen zich bevoorrecht. Zij zijn er zich goed van bewust dat hun leven er zonder U heel anders zou hebben uitgezien. Zij zenden u een warme groet vanuit Bali en wij willen u allen goede kerstdagen en een gezond 2010 toewensen.