nieuws

21 december 2008

Begin januari 2009 bestaat de stichting 10 jaar! Een heuglijk feit. Met trots kijken wij terug op alles wat gerealiseerd kon worden. Dankzij uw financiële en morele steun en dankzij alle inspanningen van de bestuursleden van de stichting in Pacung en van alle medewerkers van het jongerencentrum is er ontzettend veel bereikt!

In deze brief: een terugblik op de activiteiten en ontwikkelingen van de stichting in Pacung, middels een uitgebreid interview met haar voorzitter Kadek Dewantha. Een oproep om ons op een fiscaal gunstige manier in meer structureel opzicht de komende jaren te ondersteunen. Het financiële verslag in hoofdlijnen. En enkele korte nieuwtjes en speciale bedankjes.

Spelenderwijs Leren met Stichting Pacung

Interview met Kadek Dewantha, voorzitter van de stichting YGRP Pacung.

Wat was de reden om in 1999 een stichting in Pacung op te richten?
Kadek: “De belangrijkste reden was de enorme economische crisis in Azië. De voedsel- en transportprijzen stegen, de werkeloosheid nam enorm toe. Dit had tot gevolg dat de meeste kinderen uit Pacung niet meer naar school konden. Gelukkig woonden er in ons dorp een groep Nederlanders. Zij hadden al jaren goede contacten met de bewoners van Pacung en hadden ook al enkele leerlingen met een studietoelage geholpen. In 1998 waren er zoveel studiebeursaanvragen dat besloten werd om er een stichting voor op te richten: één in Holland (SFPB, met 4 bestuursleden) en één in Pacung (YGRP: Yayasan Gemah Ripah Pacung, met 5 locale bestuursleden). Beide hebben als doel: het verschaffen van studiebeurzen en het bevorderen van kwaliteit en innovatie van het onderwijs. Daarnaast: het beheren van werkplaatsen waar jongeren een vak kunnen leren en kunnen werken (garage/ lassen/ houtbewerking/ naai atelier en weverij).”

Kan je iets vertellen over je ervaringen de eerste 5 jaar?
Kadek: “De taak van het bestuur in Pacung is de selectie en het begeleiden van kinderen die in aanmerking komen voor een studiebeurs. Het begeleiden van de ouders bleek van meet af aan heel erg moeilijk. De meeste ouders hebben zelf namelijk geen enkele vorm van onderwijs genoten en begrijpen vaak niet waarom hun kinderen naar school zouden moeten. Vaak hebben ouders weinig belangstelling voor wat hun kinderen op school doen en wat zij zouden willen bereiken met hun studie. De kinderen ontvangen nauwelijks positieve steun of motivatie in hun thuissituatie.”

Wat is daarvan de oorzaak?
“Misschien is dit wel heel moeilijk te begrijpen voor onze vrienden in Holland, maar elke dag is de belangrijkste zorg voor ons in Pacung: “hoe vullen wij de magen van onze kinderen en van onszelf?” Het voorzien in deze basale levensbehoeften – iedere dag weer opnieuw – maakt vooruitzien en aandacht hebben voor het onderwijs van hun kinderen bijna tot een onmogelijkheid. Het succes van de stichting is echter groot: dit jaar ontvangen 38 leerlingen en 9 studenten een studiebeurs!”.

Hoe heeft het bestuur dit voor elkaar gekregen?
Kadek: “Het bestuur in Pacung heeft geprobeerd om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en de ouders volop te informeren. Dit was heel erg moeilijk voor ons. Wij hadden geen bestuurservaring, geen kennis over pedagogie, geen kennis over wat nu eigenlijk kwaliteit in het onderwijs is. Veel hebben wij deze jaren kunnen bespreken met ibu Marga en pak Frank. Van hun ervaringen en inzichten hebben we erg veel geleerd, ze zijn a.h.w. nu de onze geworden. In 2001 hebben wij een kosthuis kunnen bouwen in Singaraja, hoofdstad van de provincie Bulaleng (Noord-Bali) en konden onze eerste studenten er hun intrek nemen! Het motiveren en begeleiden van de groep studenten was een hele klus, vergde veel geduld en tijd! U moet bedenken dat de meeste leerlingen nog nooit ver van huis waren geweest, laat staan voor zichzelf hadden moeten zorgen en koken! De laatste jaren heeft onze vriend drs. Wayan Artika, docent aan de Onderwijs Universiteit in Singaraja, een deel van deze taak van ons overgenomen.”

Wat was de reden om later ook een jongerencentrum te bouwen?
Kadek: ”Het werd ons steeds meer duidelijk dat onze kinderen veel aandacht, liefde en kennis te kort komen, zowel thuis als binnen het formele onderwijs. Zij leren niet te begrijpen, na te denken of vragen te stellen. Dit was voor ons de reden om in maart 2004 een ‘spelenderwijs begrijpend leren’ programma te starten, samen met zes enthousiaste dorpsgenoten en met heel veel inbreng van ibu Marga. Binnen 6 maanden deden meer dan 100 leerlingen mee! In 2005 kon worden begonnen met de bouw van een eigen plek. Een geschenk uit de hemel! Voor ons (nu in totaal 25 medewerkers) en voor alle leerlingen (140) is het echt een plek geworden waar wij ons happy en thuis voelen en waar dagelijks heel veel gebeurt.”

Wat is er zoal nodig om 25 medewerkers goed samen te laten werken?
Kadek: “Er was en is veel geduld en liefde nodig om een compact en sterk team te worden. Elke week komen wij bij elkaar en oefenen we samen om echt ‘vanuit ons hart’ met de leerlingen te werken. Drs. Artika is onze trainer en mentor, samen met ibu Marga en pak Frank. Er heeft een enorme kennisoverdracht plaatsgevonden: we hebben ons geheel nieuwe begrippen en inzichten eigen gemaakt. Anders met kinderen leren omgaan. Wij zijn allen ook gegroeid in ons gevoel van eigenwaarde, voelen ons veel zelfverzekerder geworden. Wij hebben alle leerlingen leren zien als uniek, waard om al onze aandacht en zorg te krijgen. Ook kunnen wij elkaar nu aanspreken, aanmoedigen en corrigeren. Dat was 5 jaar geleden nog onmogelijk, paste niet in onze cultuur. Vroeger werd door niemand van ons een boek gelezen, maar nu lezen wij minstens één boek per maand. Zo kunnen wij kennis met elkaar delen. We hebben een veel dieper besef van de doelen van het programma gekregen! Ik zelf ben ook enorm veranderd, volwassen geworden, heb geleerd mijn emoties positief te gebruiken! Ik kan nu ook constructief omgaan met managementproblemen en meedenken met de ontwikkeling van plannen en programma’s. Pas sinds het werken op het jongerencentrum heb ik ervaren volledig betrokken te zijn bij onze leerlingen. Ook de medewerkers en de leerlingen ervaren deze plek als een veilige haven!

Ik citeer enkelen van hen: ”Het centrum is mijn 2e huis geworden, ik heb mij hier leren ontwikkelen, ik ben hier pas van mijn vak als onderwijzer gaan houden”. “Hier heb ik leren nadenken, mijzelf leren begrijpen en kritiek leren accepteren”. “Na schooltijd kom ik op het centrum samen met mijn vrienden, doe er samen ons huiswerk en volg alle programma’s. Hier is altijd een luisterend oor en een open hart!”

Kan je iets vertellen over de plannen voor de komende 2 jaar?
Jazeker! Van belang is het sterk maken van ons team, door veel te oefenen, functioneringsgesprekken te houden. Verder gaan wij in 2009 een boek over ons ‘begrijpend leren’ programma uitgeven. Iedere medewerker beschrijft daarin zijn eigen verhaal over zijn lesvoorbereidingen en de onderwerpen die hij met de leerlingen bespreekt. Alle variaties, verhalen, experimenten, spellen, liedjes die zijn gemaakt worden er in opgenomen. Doel van dit boek is tweeledig:
1. Een training voor alle medewerkers om op een nieuwe wijze over hun eigen bijdragen te reflecteren en hun lessen in hun eigen woorden te beschrijven.
2. Een referentieboek over de inhoud van het ‘begrijpend leren’ programma, voor eigen
gebruik, maar ook als promotiemateriaal.
Regelmatig bezoeken onderwijzers en studenten ons centrum en vragen ons naar materiaal om meer te leren begrijpen van ons programma, of om het zelf te gaan gebruiken! De laatste twee jaar zijn er regelmatig contacten met studenten van de onderwijsuniversiteit: zij geven vaak workshops en seminars op het jongerencentrum. Studenten van de onderwijsuniversiteit doen ’s zondags actief mee met het ‘begrijpend leren’ programma in Pacung. Dit zijn belangrijke kansen om de essentie van ons programma te verspreiden. Het is vernieuwing van het onderwijssysteem van binnenuit, namelijk onderwijs vanuit ons hart!
Een verheugend bericht is dat in 2008 met steun van Impulsis een begin kon worden gemaakt met de bouw van een jongerencentrum in het dorp Batungsel. Daar start nu een identiek ‘begrijpend leren’ programma. Het steentje in de vijver gaat werken! Januari 2007 is ook een kleutergroep van start gegaan. 25 kleuters genieten enorm van het met elkaar spelen, bouwen, tekenen, kleuren, zingen en luisteren naar verhalen. Wij willen graag een vrouwengroep van jonge moeders koppelen aan deze kleutergroep. Hierdoor zouden we veel gemakkelijker voorlichting kunnen gaan geven over de ontwikkeling van het kind, over onderwerpen als opvoeden en gezondheid.”

Wat is je belangrijkste hoop voor de toekomst?
Kadek: “Wij hopen dat ook de komende 10 jaar leerlingen en studenten van arme gezinnen naar school en universiteit kunnen gaan. Dankzij studietoelagen! Dat het jongerencentrum en de werkplaatsen vele jaren mogen groeien en bloeien! Dit kan als de samenwerking tussen Pacung en onze donateurs, zoals Impulsis en vele mensen in Holland, de komende 10 jaar kan blijven bestaan!
Want de centrale onderwijsvernieuwing en innovatie zullen helaas nog vele jaren niet kunnen rekenen op gelden van de centrale overheid in Indonesië.”

Kadek Dewantha, héél hartelijk dank voor dit uitgebreide en openhartige interview!

Spelenderwijs Leren met Stichting Pacung

De beide besturen van SFPB en YGRP willen Impulsis hartelijk bedanken voor hun toezegging zowel Pacung als Batungsel voor het jaar 2009 en 2010 te ondersteunen! Wij hopen dat de goede samenwerking met Impulsis ook in de toekomst mag blijven bestaan.

Rotary Groningen Zuid bedanken we voor haar bijdrage aan het vrouwen-minikrediet en aan het naaiatelier. Beide projecten zijn in juni van dit jaar gestart!
Voor het einde van dit jaar ontvangen alle donateurs een film van 20 minuten op DVD. Met eigen ogen kunt u dan meekijken naar de vele activiteiten op het jongerencentrum. Deze film is gemaakt door Joke en Geert Renken in de maand september. Vele uren hebben zij geheel belangeloos gewerkt aan de montage (in de hitte!) van Pacung. Van harte dank!

Financieel verslag
Uitgaven en inkomsten 2008
Ontvangen donaties/inkomsten beleggingen: € 11.925,00
Ontvangen donaties van instanties: € 25.250,00
Operationele kosten SFPB: € 602,00
Uitgaven Pacung studiebeurzen: € 22.000,00
Uitgaven Pacung jongerencentrum: € 18.000,00
Het bestuur wenst u mooie Kerstdagen en een gezond 2009!
De fiscus biedt gunstige regeling voor schenkingen!
Schenken aan goede doelen is recent fiscaal buitengewoon aantrekkelijk geworden. Zowel voor het goede doel als voor de schenker.
Er is eigenlijk maar één eis die de fiscus stelt: het goede doel moet onder de zgn. ANBI-regeling vallen. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Onze Stichting Fondsenwerving Pacung – Bali valt ook onder deze regeling (nr. 8084.50.463).

Graag willen wij de volgende twee mogelijkheden onder uw aandacht brengen:

Vererving
Als u bij testament de stichting benoemt tot erfgenaam of tot legataris, hoeft er na uw overlijden géén successiebelasting betaald te worden. Dat is natuurlijk geweldig voor ons als stichting. Maar ook voor u moet het een aantrekkelijk idee zijn een voorziening te hebben getroffen waardoor betaling van belasting geheel achterwege kan blijven. De regeling is geen trucje om belastingheffing tegen te gaan, maar een bewuste belastingmaatregel van de regering om financiële ondersteuning van goede doelen te stimuleren en aantrekkelijker te maken.

Schenking
Net als bij vererving betalen wij als stichting bij een schenking géén schenkingsrecht. Voor u is de schenkingsregeling nóg voordeliger, want u kunt de schenking volledig aftrekken van uw inkomen, zodat u minder inkomstenbelasting betaalt (of reeds betaalde inkomstenbelasting terugkrijgt). Om van deze regeling gebruik te kunnen maken moet u zich wèl bij notariële akte verplichten gedurende vijf achtereenvolgende jaren een bedrag aan de stichting te schenken.
Hoe werkt het in de praktijk? Stel u besluit gedurende vijf jaren € 2000,- per jaar te schenken. Als u over de hoogste schijf van uw inkomen 43 % belasting zou betalen bedraagt uw belastingvoordeel € 860,- per jaar. Er is géén drempel voor de aftrek, dus een schenking van slechts € 150,- per jaar kunt u óók vijf keer jaarlijks in mindering brengen. En als u binnen die periode van vijf jaar komt te overlijden? Dan vervalt de verplichting voor de resterende jaren.
U begrijpt dat de regeling voor ons als stichting SFPB én voor u buitengewoon profijtelijk is, want :
1. Wij zijn geen schenkingsrecht verschuldigd
2. De Stichting YGRP in Pacung is verzekerd van een meer continue financiële basis
3. De fiscus beloont uw schenking door verlaging of restitutie van uw inkomstenbelasting.
Ons bestuurslid Jean Bart Broers is te allen tijde bereid u nadere informatie te geven of u daadwerkelijk te helpen. Hij is notaris geweest en kan de zaak op papier dusdanig voorbereiden en begeleiden dat u er nauwelijks werk aan heeft. Voor u en hem een kleine moeite; voor de kinderen in Pacung een gigantische steun in de rug voor een betere toekomst! Bel hem op (020 – 6141097) of mail hem (jeanbart@solcon.nl) voor raad en daad!